سپهر پارس - آکادمی کیا

شهریور 25, 1398

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰5/19

سپهر پارس ۲

آکادمی کیا 1

دروازبان

عماد آرام


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

رضا مهدوی

عارف مومن


هافبك ها

میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا

مهران مهری نیا

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

مجتبی فخریان


عکس : علیرضا کرمی