آکادمی کیا 10 - 2 احسان ری

هفته پانزدهم

ليگ برتر نوجوانان تهران

۱۳۹۷/۰6/۲5

آکادمی کیا 10

احسان ری 2

ترکیب :

دروازبان

عماد آرام

مدافعین

امیرحسین گرزین

مهرشاد زارع

عارف مومن

هافبك ها

 علی حسین زاده 🔁 میثم رضایی

فرهاد زاووشی

ارشیا مهدوی کیا

مهران مهری نیا

پارسا بقالیان 🔁 ارشیا حاتمی

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی

گلها

 مجتبی فخریان 4 گل

عرفان قربانی 6 گل


عکس : علیرضا کرمی