آکادمی کیا 5 - 2 احسان ری

هفته هجدهم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته هجدهم  ۱۳۹۸/۰۸/3۰ - تهران - ورزشگاه مادرانآکادمی کیا 5

احسان ری 2


دروازبان

آریا حسینی فرد


مدافعین

امیررضا فیروزبخت 🔁 ستار رجایی

امیرحسین ریوندی 🔁 محمدامین دوستعلی

امیرحسین ثقفی 🔁 علیرضا سعدی پور


هافبك ها
سبحان کمالوند

محمد مهدی محمدی

ارشیا حاتمی

سینا قاسمی


مهاجمين

یادگار رستمی

سجاد خادمی


گلها

  محمدامین دوستعلی 2گل

سینا قاسمی

ارشیا حاتمی

یادگار رستمی


عکس : میلاد اسماعیلی