آکادمی کیا 6 - 1 پیکان

هفته چهارم

لیگ برتر نوجوانان تهران - هفته چهارم  ۱۳۹۸/۰8/04 - تهران - ورزشگاه مادران


آکادمی کیا 6

پیکان 1


دروازبان

آریا حسینی فرد


مدافعین

محمدمهدی محمدی

امیرحسین ثقفی

علیرضا سعدی پور 🔁 سعید محمودی

پارسا همتی


هافبك ها
سبحان کمالوند

امیررضا فیروزبخت 🔁 ستار رجایی

ارشیا حاتمی

سجاد خادمی


مهاجمين

یادگار رستمی

محمدامین دوستعلی 🔁 فردین بحری


گلها

یادگار رستمی 3گل

محمدامین دوستعلی

فردین بحری

امیرحسین ثقفیعکس : علیرضا کرمی