با حکم قطعی کمیته استیناف صدرا طاهر اسمعیل از تمامی شکایات مبرا نتایج تمامی مسابقات به حالت سابق برگردانده و قهرمانی تیم نوجوانان اکادمی کیا در لیگ برتر 1399 تایید گردید .

20 مرداد 1400 توسط admin

کمیته استیناف هیات فوتبال تهران رای خود را درباره پرونده آکادمی کیا صادر کرد. در متن این رای آمده است: در خصوص اعتراض آکادمی فوتبال کیا به رای صادره از کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران به شماره 188/ک/206 مورخ 1400/1 /30، با شکایت شکات )باشگاه های مهر یاران حافظ، پیکان و ایرانمهر، علیه آکادمی کیا( از سری مسابقات لیگ برتر نوجوانان و شکایت تیم پارس جاوید علیه آکادمی کیا از سری مسابقات لیگ برتر جوانان مبنی بر اینکه باشگاه کیا از بازیکن غیر مجاز به نام آقای محمدصدرا طاهر اسمعیل با شماره ملی 9285654273 با تاریخ تولد 1386/3/8 استفاده نموده که نام واقعی آن محمدرضا طاهر اسمعیل با شماره ملی 092500562 و با تاریخ تولد 1378/12/29 بوده که با مشخصات جعلی برادرش محمدصدرا طاهر اسمعیل در مسابقات شرکت داشته و با ادعای جعل شناسنامه مطرح گردیده که به موجب آن: 1. نتیجه مسابقه بین تیم های پارس جاوید و آکادمی کیا در رده جوانان سه بر صفر به نفع تیم پارس جاوید اعلام گردید. 2. نتیجه مسابقه بین تیم های مهر یاران حافظ، پیکان و ایرانمهر مقابل آکادمی کیا در رده نوجوانان سه بر صفر به نفع شکات اعلام گردید. 3. آکادمی کیا به لحاظ استفاده از بازیکن غیر مجاز مبلغ 100/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم شده. 4. بازیکن محمدرضا طاهر اسمعیل که خود را محمدرضا طاهر اسمعیل معرفی نموده، دو فصل مسابقاتی از حضور در کلیه مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم و مبلغ 50/000/000 ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. در این خصوص کمیته استیناف با مداقه در پرونده و جهت احقاق حق و کشف حقیقت مبادرت به تشکیل جلسه حضوری در تاریخ 1400/02/27 با حضور اعضاء و همچنین دعوت از نمایندگان شکات پرونده و نماینده آکادمی کیا و بازیکن معترض عنه آقای محمدصدرا طاهر اسمعیل و برادرش آقای محمدرضا طاهر اسمعیل و پدر ایشان نموده و ضمن بررسی مدارک شناسایی و احراز هویت و مطابقت شناسنامه هرکدام با عنایت به اصل صحت اسناد رسمی، مالحظه گردید آقای محمدصدرا طاهر اسمعیل با شناسنامه اصلی خود در مسابقات حضور داشته و شکات محترم ادله ای مبنی بر خالف صحت ارائه ندادند و هر یک از دو برادر محمدصدرا و محمدرضا طاهر اسمعیل، شناسنامه متعلق به خود ایشان بوده، علی ایحال کمیته استیناف جهت بررسی دقیق تر بابت سن واقعی بازیکن، آقای محمدصدرا طاهر اسمعیل به درخواست طرفین پرونده جهت آزمایش تست استخوانی بازیکن ضمن هماهنگی با ریاست محترم هیات فوتبال استان تهران و با حضور شکات به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال معرفی گردیدند که پس از دریافت پاسخ تست استخوانی از درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب و روان سهروردی که بدین سن استخوانی بازیکن 16-17 اعلام گردید. نهایتا کمیته استیناف مجددا جهت شفافیت موضوع از کمیته پزشکی استعلام به عمل آورد که علت مغایرت سن بازیکن با سن استخوانی چیست که در پاسخ درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب و روان سهروردی به تاریخ 1400/05/12 بیان نمود نامبرده(محمد صدرا صاهر اسمعیل) در سه نوبت در مرکز سهروردی مورد ارزیابی سن استخوانی قرار گرفته که در تاریخ 1396/12/24 گرید 1 و در تاریخ 1398/02/12 گرید 3 و در تاریخ 1400/03/13 گرید 5 بوده و مطابق مقررات فیفا بازی این ورزشکار در سال 1400 در مسابقات زیر 17 سال مجاز بوده و تغییرات گریدینگ فیفا در این بازیکن طی سال‌های 96 تا 1400 منطبق با رشد یک نوجوان است. اگر چه در هر سه نوبت سن استخوانی کمی بیشتر از سن تقریبی بوده است علاوه بر این کمیته استیناف به درخواست شکات و با ادعای جدید درخصوص بازیکن آقای محمد صدرا طاهر اسمعیل مبنی بر اینکه رابطه نسبی با خانواده طاهر اسمعیل ندارد و شخص دیگری است که با شناسنامه محمد صدرا طاهر اسمعیل بازی می‌کند، وارد موضوع شده هرچند که ادعای مطرح شده خارج از شکایت اولیه بوده و کمیته استیناف تکلیفی به رسیدگی نداشته ولی به جهت احترام به طرفین پرونده و تقاضای ایشان در جلسه رسیدگی به تاریخ 1400/04/21 مقرر گردید آزمایشگاهی با هماهنگی شکات پرونده معین گردد که ضمن معرفی آزمایشگاه مرکزی ژنتیک پزشکی تهران توسط شکات محترم در تاریخ 1400/04/28 بازیکن مورد اعتراض به همراه پدر و همچنین نماینده کمیته استیناف و طرفین پرونده در مرکز ژنتیک پزشکی تهران حضور پیدا کردند و از آقای محمد صدرا طاهر اسمعیل آزمایش DNA گرفته شد و طی پاسخ اخذ شده از این مرکز بابت نسبت پدر و فرزندی تایید گردید. بنابراین با توجه به موارد مطروحه تجدیدنظر خواهی آکادمی کیا مورد پذیرش کمیته استیناف قرار گرفته و به استناد ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب 1397 رای کمیته انضباطی نقض و حکم به رد شکایت شکات اعلام و نتیجه مسابقات به حالت سابق برگردانده می‌شود. رای صادره قطعی است.