سپاهان 3 (4-3) 3 آکادمی کیا

فینال (برگشت)


کادر فنی

بازیکنان