تیم امیدهای 1400 دسته دوم


کادر فنی


دروازبانان


مدافعان


هافبک ها


مهاجمان