بادران 2 - 5 آکادمی کیا

هفته سوم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰5/31

بادران 2

آکادمی کیا 5

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

عارف مومن


هافبك ها

میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا 🔁 امیرحسین گرزین

مهران مهری نیا 🔁 رضا مهدوی

امیررضا اسلام طلب

محمدامین دوستعلی 🔁 پارسا بقالیان

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

عرفان قربانی 3گل

محمدامین دوستعلی

میثم رضایی

عکس : میلاد اسماعیلی