اتحاد شند آباد 0 - 1 آکادمی کیا

هفته هفتم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰6/26

اتحاد شنداباد 0

آکادمی کیا 1

دروازبان

عماد آرام


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

عارف مومن


هافبك ها

میثم رضایی

علی حسین زاده

ارشیا مهدوی کیا

مهران مهری نیا 🔁 رضا مهدوی


مهاجمين

مجتبی فخریان

محمدامین دوستعلی


گلها

محمدامین دوستعلی


عکس : میلاد اسماعیلی