آکادمی کیا 5 - 3 آبی پوشان

هفته چهارم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰6/05

آکادمی کیا 5

آبی پوشان 3

دروازبان

عماد آرام


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

عارف مومن

رضا مهدوی 🔁 ارشیا مهدوی کیا


هافبك ها

 میثم رضایی 🔁 مهران مهری نیا

علی حسین زاده

امیررضا اسلام طلب

محمدامین دوستعلی 🔁 امیرحسین گرزین

مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی


گلها

مجتبی فخریان 2گل

عرفان قربانی

امیررضا اسلام طلب


عکس : میلاد اسماعیلی