آکادمی کیا 3 - 1 داماش

هفته هشتم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰7/12

آکادمی کیا 3

داماش 1

دروازبان

عماد آرام


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

عارف مومن


هافبك ها

 میثم رضایی

ارشیا مهدوی کیا

علی حسین زاده

رضا مهدوی 🔁 علیرضا سعدی پور

امیررضا اسلام طلب


مهاجمين

مجتبی فخریان

عرفان قربانی

گلها

عرفان قربانی  3گل


عکس : میلاد اسماعیلی