کوهسار 2 - 8 آکادمی کیا

هفته پنجم

ليگ دسته اول جوانان تهران

۱۳۹8/۰6/10

کوهسار 2

آکادمی کیا 8

دروازبان

مهدی کرد


مدافعین

امین پیل علی

مهرشاد زارع

عارف مومن


هافبك ها

میثم رضایی

امیرحسین گرزین 🔁 ارشیا مهدوی کیا

رضا مهدوی

امیررضا اسلام طلب

عرفان قربانی


مهاجمين

مجتبی فخریان

محمدامین دوستعلی


گلها

عرفان قربانی 3گل

محمدامین دوستعلی 2گل

امیررضا اسلام طلب 2گل

مجتبی فخریان


عکس : علیرضا کرمی