ماهان تندیس 0 - 6 آکادمی کیا

هفته سوم

لیگ برتر هفده سال تهران - هفته سوم  ۱۳۹۸/۰9/20 - تهران - ورزشگاه گمنام شوش


ماهان تندیس ۰

آکادمی کیا 6


دروازبان

عماد آرام

مدافعین

مهرشاد زارع

نوید هوزیاری 🔁 مهدی محمدی

امیرحسین گرزین


هافبك ها
امیرحسین حاجی زاده
🔁 مهدی کرد

علی حسین زاده  

پارسا بقالیان

علی اکبر حقی
مهران مهری نیا


مهاجمين

میثم رضایی

مجتبی فخریان


گلها

علی اکبر حقی

مهرشاد زارع

مجتبی فخریان

امیرحسین حاجی زاده

مهران مهری نیا

میثم رضایی


عکس : علیرضا کرمی